Teenused

Psühholoogi teenus

 • Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks;
 • Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine;
 • Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks;
 • Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Füsioterapeudi teenus 

 • Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine);
 • Individuaalsete liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga.

Meie keskus pakub ka basseini külastamise võimalust

Logopeedi teenus

 • Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine.
 • Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine.
 • Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.
 • Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Eripedagoogi teenus

 • Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.
 • Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum).
 • Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, meelepuudega isikutele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.

Loovterapeudi teenus

 • Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks patsiendi terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil.
 • Patsiendi ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine loovtegevuste rakendamiseks patsiendi tegevuskeskkonnas.

Sotsiaaltöötaja teenus

 • Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet.
 • Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Kogemusnõustaja teenus

 • Nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse.
 • Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

Arsti teenus

 • Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel;
 • Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast);
 • Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst konsulteerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale);
 • Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.

Õe teenus

 • Tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks;
 • Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast);
 • Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel;
 • Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.

Tegevusterapeudi teenus

 • Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine, sealhulgas vajaduse korral isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). 
 • Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. 
 • Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.

Rida teenuseid (näiteks, psühholoogi, kogemusnõustaja või sotsiaaltöötaja teenuseid) on võimalik saada ka kaugnõustamise teel (telefoni või Interneti teel).
Keskus osutab nii rehabilitatsiooni- kui ka tasulisi lisateenuseid, mida ei osutata sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni raames.

Vaide esitamine

Isik, kes leiab, et rehabilitatsiooniteenuse osutaja teostatud haldusmenetluse käigus või haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametile (Endla 8, 15092 Tallinn), arvates päevast, millal isik vaidlustavast toimingust või haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. Lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 76 lõigetest 2 ja 3 märgitakse vaidele:

1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;

2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;

3) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;

4) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;

5) vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;

6) vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;

7) vaidele lisatud dokumentide loetelu;

8) allkiri.

Meie asukoht: Rae 38, Paldiski

Helistage meile: 582-03-177